×

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. DEFINITIE
Het bedrijf FASHION GROUP, 126, rue Réaumur, 75002 PARIS. RCS PARIS 439 284 191
"Vacature" We noemen vacaturekrediet, het krediet dat overeenkomt met het registreren van een vacature voor een job in een stad.
"CV" >We noemen " Curriculum Vitae " de samenvatting van de opleiding van een kandidaat, van zijn competenties en van zijn professionele ervaringen. Het CV is beschikbaar gesteld aan de onderneming door de kandidaat zodat de onderneming de verspreiding ervan naar zijn klanten kan verzorgen.
"Kandidaat" Een kandidaat is een fysiek persoon die zijn CV beschikbaar stelt aan de onderneming en die zich inschrijft om online vacatures te onvangen.
"Klant" We noemen een klant een morele persoon, die vacatures plaatst op de site van de onderneming (www.FashionJobs.com) en/of die toegang heeft aan de CV databank en/of dat advertenties verspreid.
"Contract" We noemen een contract, de bestelbon ondertekend door de klant en door de commerciële dienst van het bedrijf waarop de prijzen en de prestaties worden geverifieerd. Aan de achterkant van de bestelbon zijn de algemene verkoopsvoorwaarden te lezen.
 

2. Onderwerp van het contract
Onze verkopen zijn onderworpen aan algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verkoopsvoorwaarden en de aankoopvoorwaarden van een cliënt, wordt overeengekomen dat de aanwezige algemene voorwaarden valabel zijn. Elk indieningsvraag (vacature, reclamebanners, linken ...) op de site http://www.FashionJobs.com wordt onherroepelijk beschouwd door de klant zodra het contract ondertekend is. Als dat verzoek uitgevoerd is door een mandaat, verbind dit gezamelijk de agent en de klant, vooral voor een goede regeling van de vacature. De gemachtigde moet handelen onder een verklaring van de klant die de reikwijdte en duurtijd van het mandaat moet bepalen. Elke nieuwe klant moet de nodige administratieve gegevens voor de kwalificatie voor het openen van een rekening doorgeven.
 

3. PRIJS - BETALINGSVOORWAARDEN
De prijs op het contract is exclusief BTW en is van kracht op de datum van de ondertekening van het contract. Betalingen worden gedaan via cheque, overschrijving of kredietkaart. De prestaties worden geleverd bij ontvangst van betaling. In geval van betaling op termijn of betaling van voorschot toegestaan door het bedrijf, moeten de betalingen ontvangen worden binnen de voorziene termijn weergegeven op het contract en ook weergegeven op de rekening, anders worden de volgende termijnbetalingen onmiddelijk invorderbaar en kan toegang tot de site zonder kennisgeving worden stopgezet. Elke vertraging in de betaling geef het volledige recht en zonder voorafgaande ingebrekestelling om een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag te heffen op de betaling. Indien de incasso leidt tot de tussenkomst van onze juridische afdeling of een andere inzamelaar, zal de schuld met een vast tarief van 15% van het totale geldbedrag (belasting inbegrepen) verhoogd worden, aangeklaagd op grond van de strafrechtelijke clausule. Het BTW tarief en de toegepaste belastingen zijn opgelegd door de wet op de datum van de sluiting van het contract. De tariefvoorwaarden van het aanbod ,gemaakt door de onderneming aan de klant of zijn gemachtigde, hebben een geldigheidsduur van 30 dagen te beginnen tellen vanaf de afgifte van het aanbod. De algemene verkoopvoorwaarden, evenals de tarieven uitgevoerd door de onderneming kunnen op elk moment onaangekondigd worden gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op lopende contracten. De opening van het dossier, de realisatie van de voordelen van computergraphics, de statistische gegevens, en back-ups genereren technische kosten, de kosten variëren van 20% tot 50% van het totale bedrag van de bestelling. Deze kosten zijn opgenomen in contractprijs.
 

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN
De klant stemt ermee in, in alle advertenties op de website van het bedrijf, om de huidige wetgeving te respecteren met betrekking tot de arbeidswet (artikel L 311-4) dat aangeeft dat er geen lasterlijke of discriminerende termen dat schadelijk zijn voor anderen mogen vermeld worden. De klant stemt er mee in om geen informatie van de kandidaat, waarmee hij in contact is gebracht via het bedrijf, te verspreiden of te commercialiseren. De klant moet voldoen aan elke wet, code, gebruik, praktijk of recht waaraan zij onderworpen is voor het ontvangen en de behandeling van CV's. De klant moet de franse wet "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 respecteren en conform zijn met CNIL.
De klant stemt ermee in om de details weergegeven op het CV en elke andere informatie van de kandidaat, bekomen door het bedrijf, in vertrouwen te houden.
De klant engageert zich om geen enkele vorm, of het nu een CV is of enige andere informatie bekomen door het bedrijf aan een ander fysiek of moraal persoon voor te leggen, te kopiëren, te verkopen of beschikbaar te stellen. De klant engageert zich om de CV's, bekomen door het bedrijf of via een andere weg, discriminerend te behandelen. Elke discriminerende handeling zal beschouwd worden als schade geleden door het bedrijf. De klant zal de onderneming vrijwaren tegen alle kosten dat de onderneming ondervindt omwille van eventuele claims, boeten, kosten veroorzaakt door het gebruik van CV van genoemde klant.
De klant stemt ermee in om de sommen te betalen aan de onderneming in ruil voor de geleverde prestaties.
De klant is als enigste verantwoordelijk voor de publicatie van de tekst en afbeeldingen van een vacature en vooral voor de merken en benamingen. In het bijzonder de rechten van eventuele reproductie van fotografische materialen vallen onder de verantwoordelijkheid van deze.
De klant bevrijdt de onderneming van burgerlijke verantwoordelijkheid waar zij aan zou kunnen blootgesteld worden, voor de vacatures geplaatst op verzoek van de klant. Aanvaardt de klant de onderneming te vergoeden voor eventuele verliezen dat de onderneming kan ondervinden en geeft garantie voor elke actie van derden vanwege hun plaatsingen.
Elke vertraging, opschorting of annulatie in het verspreiden van de vacature door technische gebreken of de werking van het internet, extern het bedrijf en onafhankelijk van hun vrije wil, kunnen niet leiden tot weigering van betaling, zelfs gedeeltelijk van de klant of van zijn gemachtigde, geeft noch het recht om een nieuwe invoeging uit te voeren op de kosten van de onderneming noch het recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook.
De klant heeft recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van zijn betreffende persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet informatique et libertés 78-17 van 6 januari 1978. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant zich richten naar de onderneming.
De onderneming is vrij, volgens de gebruiken van pers en publicatie, om het plaatsen van vacatures te weigeren zonder dat dit gerechtvaardigd moet worden.
De onderneming laat alle verantwoordelijk over aan de kandidaat betreffende het gebruik van het CV of andere informatie dat ze vrijgeven aan de klant, niet conform aan het gebruik of aan het contract.
De onderneming kan niet verantwoordelijke geacht worden voor toevallige gebreken of vrijwillig veroorzaakt door derden aan de klant of vanwege een slechte internetverbinding.
De onderneming is verklaard aan de Nationale Commisie van Informatica en Vrijheden.
FashionJobs.com accepteert geen enkele vacature die geen deel uitmaakt van de sector: mode, luxe of beauty.
Een vacature mag slechts eenmalig geplaatst worden voor een periode van 30 dagen. Elke vacature moet overeenkomen met een reëele jobaanbieding.
Voor rekruteringsprestaties: enkel vacatures die het onderwerp zijn van een voorafgaand akkoord tussen de rekruteerder en de klant zijn toegelaten.
FashionJobs.com heeft naar eigen believen, het recht om elk aanbod of inhoud gepubliceerd op haar website dat niet voldoet aan verkoopvoorwaarden of de inhoud te verwijderen.
 

5. GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE CODE'S
Alle elementen dat de klant toelaat zich te identificeren en te verbinden met de diensten van het bedrijf zijn persoonlijk en vertrouwelijk, ze kunnen enkel worden gewijzigd door een schriftelijke aanvraag van de klant. Het bedrijf reserveert het recht om ze te wijzigen en de klant te waarschuwen. De klant stemt ermee in om de elementen van de identificatie te houden en het niet te verspreiden in welke vorm dan ook.
Elke gebruiker moet geïdentificeerd kunnen worden door het bedrijf.
 

6. CONTRACTDUUR - ONTBINDING - WIJZIGING
De contractduur is aangeduid op het contract zelf en vormt een onherroepelijke verbintenis voor de klant.
Elke ontbinding van de bestelbon moet worden ingediend binnen vijf (5) dagen na besteldatum en kan enkel worden toegelaten als het schriftelijk geformuleerd is en als de prestaties nog niet gebruikt zijn.
De onderneming heeft het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, om diensten te schorsen of definitief te beëindigen op de website in de volgende gevallen: hacking website, gebruik in strijd met artikel L.311-4 van de arbeidswet, incident betaling, niet-betaling van de verschuldigde bedragen binnen de looptijd van de overeenkomst.


De koper van een reclamebestelling(ruimte reserveren) heeft het recht om zijn bestelling terug te trekken, door een schriftelijke mededeling, op voorwaarde dat het terugtrekken drie (3) weken voor de datum van de eerste publicatie van de advertentie is.
Wat betreft de plaatsingen op de site, elk geschil op basis van de tekst of lay-out moet gecommuniceerd worden aan het bedrijf binnen een periode van acht (8) dagen vanaf de verschijning; de geschillen opgewekt buiten de periode zijn niet acceptabel.
In geval van wijziging van een bestelbon voor de bestelling is uitgevoerd, worden de kortingen herberekend en wordt een heropgestelde rekening gemaakt, indien van toepassing, contant te betalen.
 

7. REGLEMENT VAN GESCHILLEN
Elk relatief geschil met betrekking tot deze overeenkomst, ook wanneer het claimen van de garantie meerdere partijen betreft, wordt bij gebreke van overeenstemming aan de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Parijs koophandel in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf zich bevindt overgelaten.